O mně

„Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.“ Jan Werich

Právu se věnuji od ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005. V roce 2010 jsem složila advokátní zkoušky.

Svoje znalosti opírám především o dlouholetou právní praxi v renomované advokátní kanceláři v Karlových Varech, kde jsem část své právní praxe působila jako vedoucí advokát pro spornou agendu. Zastupovala jsem klienty jednak fyzické osoby, ale i velké obchodní společnosti v rozličných právních záležitostech napříč širokým spektrem právních oborů. Další zkušenosti jsem získala i v průběhu svého působení jakožto právník územního samosprávného celku a Generálního finančního ředitelství.

Nabízím komplexní právní služby, v rámci nichž se specializuji zejména na poskytnutí právního poradenství v oboru náhrady škody na zdraví, sepisu různých typů občanskoprávních smluv a zastupování klientů před soudy a v rozhodčím řízení, blíže v sekci Právní služby. Své znalosti si dále soustavně prohlubuji.

Právní služby poskytuji fyzickým osobám, podnikatelům, obchodním společnostem ale i jiným právnickým osobám.

Vždy se snažím klientovi pomoci tak, abych společně s ním našla to nejlepší řešení vycházející z jeho potřeb a osobního či podnikatelského prostředí. Vzájemná důvěra mezi mnou a klientem je pro mne stěžejní, vážím si každého klienta, proto právní služby poskytuji já osobně. Pouze ve výjimečných případech jako je např. kolize dvou soudních jednání, mě adekvátně zastoupí některý z kolegů advokátů, se kterými spolupracuji.

Těší mne, když se na mne klient znovu s důvěrou obrátí.

Díky moderním technologiím Vám mohu řadu právních služeb poskytnout on-line formou.

Veškerá komunikace a předávání informací v tomto případě probíhá elektronickou cestou. Komunikovat můžeme emailem či telefonicky, osobní schůzku můžeme nahradit videohovorem přes Google Meet, Teams či Skype. V případě on-line služby lze poskytnout rychlou právní pomoc, kdy vzdálenost mezi mnou a klientem nehraje roli, neboť ji lze poskytnout po celé České republice.

Mgr. Dana Bartelsenová, advokátka

Mgr. Dana Bartelsenová, advokátka

Právní služby

„Akce je základní klíč k jakémukoliv úspěchu.“ Picasso

Právní služby poskytuji jak fyzickým osobám, podnikatelům, tak i obchodním společnostem a jiným právnickým osobám. Zabývám se právním poradenstvím v širokém spektru právních odvětví a samozřejmostí je zastupování klienta v soudním, rozhodčím či správním řízení, aj.

Ve své právní praxi se též zaměřuji na oblast práva náhrady škody na zdraví a poskytuji právní zastoupení klientům jak v pozici poškozeného, tak i v pozici škůdce.

Provádění konverze dokumentů

z elektronické podoby do listinné podoby a z listinné do elektronické.

Advokátní úschova peněžních prostředků

je nejčastěji využívána při prodeji nemovitosti. Advokátní úschova peněz je upravena v ustanovení § 56a zákona o advokacii a je zcela bezpečná. Advokátní kancelář Mgr. Dana Bartelsenová je ze zákona pojištěna.

Ověřování podpisů na listinách

zejména v souvislosti sepisem smluv týkajících se převodu nemovitostí. Klientovi poskytnu komplexní právní službu včetně ověření podpisů na předmětné listině, klient tudíž nemusí ztrácet čas návštěvou dalších institucí a veškeré podklady připravím na jednom místě.

Ceník

Odměnu advokátní kanceláře za poskytování právní služby lze stanovit několika způsoby, přičemž záleží vždy na povaze a náročnosti úkolu a preferencích klienta. Vždy se snažím nalézt pro klienta ten nejvhodnější způsob účtování za poskytnutý právní servis. Dbám na to, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a složitosti věci.

Individuálně dohodnutá odměna s klientem určená jako:

Hodinová

jde o základní typ smluvní odměny. V takovém případě je klientovi účtován reálný čas, který byl věnován jeho záležitosti.

Fixní – (pevná částka)

za vyřízení konkrétní záležitosti, tento způsob je vhodný v případech, kdy klient požaduje kupř. sepsat konkrétní smlouvu či zařídit jinou předem známou jednorázovou záležitost.

Paušální

se sjednává zejména s klienty, kteří mají zájem o dlouhodobější spolupráci. Jde o pravidelnou (měsíční/čtvrtletní) pevnou platbu vycházející s předem stanoveného časového rozsahu. Lze domluvit i pravidelné návštěvy v sídle klienta.

Podílem

na hodnotě věci nebo na výsledku věci, která je předmětem sporu/jednání (např. lze dohodnout procentuální odměnu z vymožené částky).

Jde o odměnu stanovenou právním předpisem vyhláškou 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). V takovém případě se výše odměn odvíjí především od hodnoty sporu, předmětu smlouvy, apod.

např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby, znalecké posudky, překlady listin, telekomunikační poplatky, apod., nejsou součástí sjednané odměny, jsou vykazovány a účtovány zvlášť.

Se stálými klienty je možno uzavřít i smlouvu o poskytování právních služeb za paušální odměnu nebo hodinovou sazbu.

Pokud lze objednanou právní službu považovat za časově zvlášť náročnou či složitou, požaduji složení zálohy ve výši 30 % z předpokládané celkové ceny.

Nejsem plátce DPH, proto se k odměně za právní služby stanovené některým z výše uvedených způsobů nezapočítává DPH.

Kontakt

Mgr. Dana Bartelsenová
advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č.e. 13144.

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Poradím, jak postupovat ve Vaší věci.

Objednejte se pomocí uvedených kontaktů a vše probereme u mě v kanceláři. Těším se na naše osobní setkání. Konzultace je však možná i prostřednictvím videohovoru přes Microsoft Teams, Skype, Google Meet.

Rovněž je možno sjednat poskytování právní sužby on-line. On-line schůzka může v konkrétních případech ušetřit vzájemně náš čas a zvlášť v této době je nanejvýš praktická.

Můžete mne kontaktovat:

On-line: na níže uvedeném kontaktním formuláři.
Telefon: + 420 723 843 864
E-mail: info@akbartelsenova.cz
Datová schránka: vf729fn
Osobně na adrese:
Dvořákova 21, 37001 České Budějovice, kancelář se nachází ve 2. patře budovy označené: Kanceláře hlavní vchod.
Na vyhrazené parkoviště pro klienty (2 místa) se dostanete průjezdem v levém rohu areálu (značka zákaz vjezdu). Případně můžete zaparkovat v nedalekém obchodním centru Mercury.

S čím Vám mohu pomoci?